Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB

Klinika infektológie a geografickej medicíny sa skladá z oddelení pre dospelých a deti. Jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS) majú spoločnú. Klinika poskytuje infektologické služby pre celú Bratislavu, okresy Malacky, Pezinok a Senec.
Na klinike hospitalizujeme infekčné ochorenia všetkých vekových skupín včítane importovaných nákaz (napr. malária), infekcie u niektorých imunokompromitovaných pacientov, stavy vyžadujúce multidisciplinárne riešenia. Klinika vykonáva konziliárne služby v infektológii ako jediné pracovisko v Bratislave.
Klinika ako jediná vykonáva pedagogickú činnosť v odbore infektológa pre LF UK a SZU.

 

Informácie o koronavíruse

Verejnosť sa môže v súvislosti s koronavírusom obrátiť na špeciálnu linku. Občanom bude k dispozícii 24 hodín denne. Úrad verejného zdravotníctva SR zriadil telefonický a emailový kontakt, kde sa v prípade potreby môže verejnosť obrátiť so svojimi otázkami k tejto téme, prípadne s prosbou o radu. Telefonicky sa môžu občania obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok na linku 0917 222 682. Rovnako môžu využiť emailovú komunikáciu na adrese novykoronavirus@uvzsr.sk

 
Klinika infektológie a geografickej medicíny LFUK, SZU a UNB
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbova 5
Bratislava
833 05

Odd. dospelých, 3. poschodie:02/5954 2984/-2930
Odd. dospelých, 2. poschodie:02/ 5954 2886/-2887
Odd. detí, 3. poschodie: 02/5954 2840
Odd. detí, 2. poschodie:02/5954 2857, - 2858
JIS: 02/5954 2849

kigm@kr.unb.sk
prednosta: peter.sabaka@kr.unb.sk
sekretariát kliniky: 02/5954 2925/-2923 (fax)
primári: alena.koscalova@kr.unb.sk; s.gabriskova@kr.unb.sk
vedúce sestry: janka.rothova@kr.unb.sk; janetta.vittekova@kr.unb.sk
vedúca Katedry infektológie: katarina.holeckova@kr.unb.sk
 
 
 
 
 
späť