Neurochirurgická klinika LF UK a UNB

O nás:
V súčasnosti je pracovisko vrcholovým neurochirurgickým pracoviskom v SR s pre- a postgraduálnym doškoľovaním lekárov a sestier. Zameriava sa na mikrochirurgiu nervového systému, najmä sellárnej oblasti (endokrino-neurochirurgia), cievnu mikroneurochirurgiu  a stereotaxiu.
Veľkú renesanciu na modernej báze zaznamenáva spinálna neurochirurgia (hrudné platničky, tumory chrbtice a miechy, dekompresívno-stabilizačné operácie na celej chrbtici). Rozvíja endovaskulárna intervenčná neurochirurgia a miniinvazívna endoskopická neurochirurgia mozgu a chrbtice. Pokračuje aktualizovaná detská neurochirurgia; detskí pacienti sú hospitalizovaní v DFNsP. Rozvíja sa moderná neurochirurgia nestíšiteľnej bolesti. Prehlbuje sa trend multidisciplinárnych zákrokov operačnými skupinami zloženými z neurochirurga, stomatochirurga, ORL, oftalmológa, plastického chirurga, hrudného chirurga a všeobecného chirurga, traumatológa a ortopéda. Ako jediné zo slovenských NCH pracovísk je zahrnuté do medzinárodnej štúdie liečby ťažkých kraniocerebrálnych poranení.
 
Klinika:
 
58 lôžok, z toho 10 lôžok JIS (3 prístroje na UPV)
 
3 operačné sály (2 operačné mikroskopy, 3 prístroje pre
 
neuronavigáciu, neurochirurgický endoskop, prístroj na registráciu EMG
 
a evokovaných potenciálov, ultrasonograf s TCD a peroperačným
 
mikrodoplerom, ultrazvuková odsávačka, peroperčný RTG prístroj s C
 
ramenom)
 
 
CHIRURGIA MOZGU - mikrochirurgia cievnych a nádorových ochorení, endoskopia - vrodených a nádorových ochorení, neurofyziologický monitoring - operácie v mozgovom kmeni (v mieche), v III. mozgovej komore, v kôrových centrách - v rečových centrách - operácie pri vedomí (analgosedácia, "awake craniotomy").
 
 
CHIRURGIA LEBKOVEJ SPODINY - prístupy cez štruktúry lebkovej spodiny - transnazálne selektívne odstraňovanie adenomov hypofýzy, mastoidektómie, petrozektómie - kombinované prístupy k nádorom klivu, v spolupráci s ORL - transfaciálne prístupy, s maxilofaciálnymi chirurgami - rekonštrukcie komplikovaných poranení lebkovej spodiny.
 
SPONDYLOCHIRURGIA - operácie hernií hrudných medzistavcových platničiek - spočiatku s ortopédmi, hrudnými chirurgmi, traumatológmi, nové implantáty, dynamická stabilizácia, dynamické náhrady medzistavcových platničiek, minimálne invazívne operačné techniky - mikrochirurgia s tubulárnym spekulom šetriacim paravertebrálne svalstvo a endoskopia.
 
FUNKČNÁ A STEREOTAKTICKÁ NEUROCHIRURGIA - stereotaktické biopsie, neurostimulátory pri M. Parkinson, pri nestíšiteľnej bolesti, liekové pumpy, stereotaktická rádiochirurgia.
 
História:
Moderná chirurgia na území Slovenska a Bratislavy sa začína v roku
1919 príchodom prof. Stanislava Kostlivého (1877 - 1947) do Bratislavy a založením 1. chirurgickej kliniky UK. Prof. Kostlivý robil aj neurochirurgické zákroky: 1921 - operácia hypofýzy, 1922 - kraniotómia, 1923 - operácia v PCU. Žiakom profesora Kostlivého a skutočným zakladateľom neurochirurgie na Slovensku bol doc. Jozef Žucha (1909 - 1964). Od 1939 roku po deportácii pôsobil na Slovensku.
Jeho súčasníkmi, chirurgmi - pracujúcimi aj v neurochirurgii boli na území Slovenska Andrej Kukura (1912 - 1938), pôsobil v Bratislave, Trnave, Bojniciach a Martine a Štefan Kukura (1914 - 1984) pôsobil v Michalovciach.
Prof. Žucha po pobytoch v Štokholme, Berlíne a Budapešti založil z poverenia prof. Kostlivého v. r. 1941 oddelenie detskej chirurgie, ktoré sa v roku 1946 mení na oddelenie detskej a nervovej chirurgie (1. pracovisko NCH na území Československa) a v roku 1953 na Univerzitnú kliniku detskej a nervovej chirurgie na Lazaretskej ulici.
V rokoch 1941 - 56 urobil doc. Žucha 3626 neurochirurgických zákrokov.
V roku 1957 zorganizoval medzinárodné neurochirurgické sympózium. Bol autorom 103 odborných článkov. V 50-tych rokoch bol za svoje názory politicky perzekvovaný a diskreditovaný. V roku 1962 v ústraní a v provizórnych podmienkach viedol neurochirurgické oddelenie KÚNZ na Pionierskej ulici v Bratislave. Odtiaľ, napriek politickej nevôli, organizoval formovanie neurochirurgickej kliniky v novobudovanej FNsP na Kramároch. Jej otvorenia sa však nedožil, zomrel 10. februára 1964.
V rokoch 1967/68 otvorili v novej NsP na Kramároch neurochirurgickú klinika LF UK; jej prednostom sa stal prof. Pavel Nádvorník. Vo svojej funkcii pôsobil do roku 1986, keď ho odvolali a na jeho miesto nastúpil doc. Július Fröhlich, pôsobiaci vo vedení pracoviska do roku 1990. Od roku 1990 je prednostom kliniky prof. Juraj Šteňo. Pracovisko sa stáva vrcholovým pracoviskom na území slovenská a dlhé roky drží krok s poprednými univerzitnými klinikami v Európe a vo svete. Zároveň plní funkciu doškoľovacie postgraduálneho pracoviska, organizuje viaceré odborné podujatia európskeho a svetového významu. NCHK produkuje kontinuálnu sériu odborných vedeckých prác.


 
Nadácia:NEUROCHIRURGIA ĽUĎOM, občianske združenie
Sídlo:
Neurochirurgická klinika LFUK a UNN
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová ul. č. 5
833 05 Bratislava 37
 
číslo účtu : 94 70 893/5200
 
 

 
Primár: 02/5954 2607
Ambulancia: 02/5954 2452
Oddelenie 6b - muži: 02/5954 2210
Oddelenie 6c - ženy: 02/5954 2267
Oddelnie 6c intermediárna jednotka: 02/5954 2534 Oddelenie 6a JIRS: 02/5954 2776
 
E-mailový kontakt: neurochirurgia.konzilia@kr.unb.sk

Konziliárna ambulancia 02/59542525
 
Neurochirurgická ambulancia
späť