Poplatok zo zákona za ošetrenie na pohotovosti

 
V zmysle článku III. zákona č. 257/2017, ktorým sa mení Zákon 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z.z., zákona č. 347/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z., zákona č. 522/2006 Z.z., zákonač.661/2007 Z.z., zákona č. 81/2009 Z.z., zákona č. 402/2009 Z.z., zákona č.34/2011 Z.z., zákona č. 363/2011 Z.z., zákona č. 41/2013 Z.z., zákona č. 220/2016 Z.z., zákona č.365/2013 Z.z., zákona č. 185/2014 Z.z., zákona č. 53/2015 Z.z., zákona č. 77/2015 Z.z., zákona
č.428/2015 Z.z. a zákona č. 356/2016 Z.z. je výška úhrady pri poskytovaní Ústavnej pohotovostnej služby :

- 10 € za každú návštevu Ústavnej pohotovostnej služby , ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady

- 2 € za návštevu Ústavnej pohotovostnej služby, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby


Od povinnosti úhrady 10 € poplatku za návštevu Ústavnej pohotovostnej služby je oslobodený poistenec :
- pri návšteve Ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku ( to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom ako bolo doporučené lekárom).
- pri návšteve Ústavnej pohotovostnej služby ak poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny
- pri návšteve Ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti.
- pri návšteve Ústavnej pohotovostnej služby samoplatcu, ktorý nie je zdravotne poistený a hradí si poskytnutie zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu.
- pri návšteve Ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgán sociálno- právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
- nositeľ ocenenia najmenej zlatej Jánskeho plakety
- ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom