Som platcom verejného zdravotného poistenia


UNB má uzatvorenú zmluvu s týmito poisťovňami:
 
    
  Všeobecná zdravotná poisťovňa          Dôvera - zdravotná poisťovňa         Union - zdravotná poisťovňa

 
 
Pacient má právo na úhradu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia. Rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia ustanovuje zákon č. 577/2004 Z. z. v platnom znení.
Za zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia pacient neplatí, platí len zákonom stanovené poplatky za služby spojené so zdravotnou starostlivosťou (výšku úhrady je stanovená Nariadením vlády SR č.722/2004 Z. z. a  zákonom č.577/2004 Z. z.), v istých prípadoch za spoluúčasť, prípadne, ak požaduje zdravotné výkony nad rámec verejného zdravotného poistenia, alebo čerpá nadštandardné služby, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti za úhradu sa UNB riadi predovšetkým zákonmi   č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení a zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako aj platnými cenovými opatreniami MF SR a MZ SR. 
 
Poplatky zo zákona a platené služby v UNB sú uvedené  na našej stránke v sekcii „Poplatok zo zákona za ošetrenie na pohotovosti,“ „Poplatok zo zákona za pobyt sprievodnej osoby “ a „Platené služby“.
 
Upozornenie: 
Poistenec, ktorý nezaplatil príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť (ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky), má právo len na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
 
Ošetrenie s európskym zdravotným preukazom
Pacienti poistení v zahraničí v rámci štátov EÚ sú povinní preukázať sa európskou kartou poistenia, platnou v čase ošetrenia alebo hospitalizácie. Európsku kartu môže nahradiť aj formulár  tzv. „Potvrdenie dočasne nahradzujúce európsky preukaz zdravotného poistenia“ vystavený na obdobie poskytnutia zdravotného výkonu. Takýto pacienti neuhrádzajú zdravotnú starostlivosť. Musí však ísť výlučne o potrebnú starostlivosť, t.j. takú,  aby sa daný pacient kvôli svojmu zdravotnému stavu nemusel vracať do krajiny poistenia.  Európsky zdravotný preukaz ani náhradný certifikát však neplatí na zdravotnú starostlivosť, pre ktorú pacient zámerne vycestoval do SR.
 
V prípadoch ambulantného vyšetrenia bez platného európskeho preukazu je UNB oprávnená požadovať úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v plnej výške. Pacient dostane faktúru, ktorú si môže v krajine poistenia dať refundovať. Ďalšou možnosťou (o ktorej je každý pacient informovaný) je dodatočne a to  osobne, mailom alebo faxom doručiť európsky preukaz zdravotného poistenia. Následne môže byť faktúra stornovaná a výkony uplatnené v zdravotnej poisťovni.