Psychiatrická klinika SZU a UNB

Psychiatrická klinika je súčasťou Nemocnice Ružinov od jej otvorenia v roku 1985.
Poskytuje ústavnú psychiatrickú starostlivosť pacientom s akútnymi duševnými poruchami, ktorým nie je možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť ambulantne, respektíve ktorých zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť. Vykonáva komplexnú diagnostickú, terapeutickú a čiastočne aj posudkovú činnosť pre pacientov z vymedzeného spádového územia (mestská časť Ružinov), no zároveň v obmedzenom rozsahu aj náročnejšiu starostlivosť (tzv. superslužby) pre ostatných obyvateľov Bratislavy a celého Slovenska. Okrem tejto činnosti, Psychiatrická klinika úzko spolupracuje so všetkými odbornými pracoviskami nemocnice: poskytuje konziliárne služby všetkým klinikám a oddeleniam, poskytuje zázemie k operatívnym prekladom pacientov z iných oddelení, poskytuje konzíliá pre CPO nemocnice a lôžkovú bázu pre urgentné hospitalizácie pacientov.
Okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti je psychiatrická klinika zároveň výučbovou základňou Lekárskej fakulty SZU v Bratislave. V súčasnosti zabezpečuje výučbu medikov a špecializačné štúdium lekárov v odbore psychiatria. Pripravuje programy školiacich miest pred špecializačnou skúškou tak, aby sa lekárom prehlbovali praktické aj teoretické vedomosti v jednotlivých oblastiach všeobecnej aj špeciálnej psychiatrie v duchu medicíny založenej na dôkazoch.
Psychiatria je odbor s interdisciplinárnym smerovaním (neurológia, neuropsychiatria, sociológia, neuroendokrinológia) preto iniciujeme klinickú aj vedecko-výskumnú spoluprácu s ďalšími medicínskymi odbormi a vednými disciplínami.
Na klinike robíme diagnostiku a komplexnú liečbu (psychofarnakoterapiu, psychoterapiu, psychiatrickú rehabilitáciu) všetkých psychiatrických diagnóz v dospelosti, okrem dlhodobej odvykacej liečby závislostí od psychoaktívnych látok. V starostlivosti máme aj pacientov s pridruženými  somatickými ochoreniami a pacientky v gravidite a popôrodnom období. Psychiatrickú starostlivosť poskytujeme aj gerontopsychiatrickým pacientom. Rozvíjame také štandardy terapeutických postupov, ktoré odrážajú aktuálny stav poznatkov a hľadáme spôsoby, ako ich zavádzať do praxe. Sledujeme nové trendy v oblasti klasifikácie, prevencie a liečby duševných porúch. Zavádzame užitočné postupy v oblasti pomocných vyšetrovacích metód (psychodiagnostické vyšetrenie, EEG v psychiatrii, psychometrické vyšetrovacie metódy v psychiatrii, zobrazovacie  metódy v psychiatrii).
Psychiatrická klinika sa nachádza na 3. poschodí nemocničného monobloku. K dispozícii má 52 lôžok, z toho 28 lôžok  pre ženy a 24 lôžok pre mužov.  
Psychiatrické a psychologické ambulancie sú umiestnené na -1. poschodí poliklinickej časti nemocnice.
 
Denný psychiatrický stacionár
 
Sme psychiatrické zariadenie zamerané na medicínsku, psychoterapeutickú a sociálnu starostlivosť pre ľudí s duševnými poruchami, ako sú schizofrénia, poruchy nálad, úzkostné poruchy, poruchy osobnosti. 
Dochádzanie do denného stacionára je v mnohých prípadoch ideálnym pokračovaním v liečbe po ukončení psychiatrickej hospitalizácie. Pomáha čo najefektívnejšie preklenúť obdobie po prepustení z nemocnice a vrátiť sa späť do bežného života. Môže tiež slúžiť na stabilizáciu prechodného zhoršenia zdravotného stavu, ktoré je ťažko zvládnuteľné v bežných ambulantných podmienkach. 
 
Ponúkame: 
- psychiatrickú starostlivosť
- individuálnu a skupinovú psychoterapiu
- ergoterapiu
- arteterapiu 
- dramatoterapiu
- relaxačné a pohybové aktivity
- kognitívny tréning
- nácvik sociálnych zručností
- sociálne poradenstvo
- edukačné programy pre klientov aj príbuzných
- program pre dobré zdravie
- spoločenské a klubové aktivity
 
Psychiatrická klinika SZU a UNB 
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6 
Bratislava, 826 06 

forgacova@ru.unb.sk  (prednosta)

02/ 48234102 (odborná inštruktorka)
02/ 48234652 (zástupca prednostu pre zdravotnú starostlivosť)
02/ 48234336 (vedúca a sociálna sestra)
02/ 48234316 (vyšetrovňa na ženskom oddelení)
02/ 48234583 (vyšetrovňa na mužskom addelení) Psychiatricko - sexuologická ambulancia
Psychologická ambulancia 

Denný psychiatrický stacionár


Psychiatrická ambulancia - denný stacionár Podunajské Biskupice
Psychologická ambulancia  - denný stacionár Podunajské Biskupice
 

Kontakt:

Denný psychiatrický stacionár
Detašované pracovisko Psychiatrickej kliniky SZU a UNB
ŠGN PB
Krajinská 91
Bratislava
825 05
pavilón M
stacionar@pb.unb.sk
MUDr. Oľga Jamborová, vedúci lekár, psychiater - sexuológ 0905 694 417
Diana Uherová, staničná sestra 0905 599 654

späť