I. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU a UNB

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF SZU a UNB vykonáva vysoko špecializovanú liečebno-preventívnu činnosť zameranú na všetky oblasti gynekológie a pôrodníctva.

 

Popri štandardnej pôrodníckej starostlivosti pre spádové územie naša klinika je špecializovaným pracoviskom materno-fetálnej medicíny so zameraním na vrodené vývinové chyby plodu pre spádové územie celého Slovenska.

 

Klinika poskytuje špičkovú prenatálnu starostlivosť (vrátane prenatálnej diagnostiky a liečby), na ktorú nadväzuje vysoko odborná a špecializovaná pôrodnícka a následná neodkladná novorodenecká starostlivosť.

 

V súčasnej dobe klinika v oblasti pôrodníctva poskytuje:

 

• komplexnú prenatálnu diagnostiku a liečbu plodu in utero
• expertnú konziliárnu ultrazvukovú diagnostiku plodu

• genetickú diagnostiku a genetické poradenstvo  
• komplexnú starostlivosť o rizikovú graviditu vo vzťahu plodu

• komplexnú starostlivosť o rizikovú graviditu vo vzťahu tehotnej žene

• pôrodnícku starostlivosť, ktorá si vyžaduje špecializovaný peripartálny manažment s následnou neodkladnou neonatologickou starostlivosťou

• klinika poskytuje psychoprofylaktickú prípravu a odborné konzultácie s pôrodníkom, neonatológom a pediatrom-špecialistom pre tehotné ženy s vrodenou vývinovou chybou plodu

• všetky vrodené vývinové chyby plodov sú prenatálne konzultované a postnatálne v úzkej spolupráci riešené na špecializovaných pracoviskách Národného centra detských chorôb (NCDCH) a v Detskom kardiocentre Národného ústavu srdcovocievnych chorôb (NUSCH)


I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF SZU a UNB je konziliárne a koncové pracovisko pre komplikované, sporné a závažné gynekologické ochorenia


Na klinike robíme celé spektrum gynekologických operácií podľa najmodernejších postupov. Priemerne urobíme ročne okolo 2000 operácií.

 

V roku 2009 naša klinika úspešne absolvovala náročný medzinárodný audit UEMS - "European Union of Medical Specialists", na základe ktorého sme ako prvý na Slovensku získali cenný európsky certifikát kvality "Accredited European Training Centre in Obstetrics and Gynaecology" od renomovanej odbornej spoločnosti EBCOG - "The European Board and College of Obsterics and Gynaecology".

 

Na základe tohto certifikátu sme na webb stránke EBCOG uvedený v zozname akreditovaných európskych pracovísk a diplom získaný absolvovaním špecializačnej skúšky na našej klinike je automaticky uznávaný vo všetkých krajinách Európskej únie bez nutnosti absolvovania ďalšej "nostrifikačnej" skúšky. Certifikát od EBCOG, s platnosťou na dobu 5 rokov sa nám opäť ako prvej klinike na Slovensku podarilo už 2x - v roku 2015 a 2020 obhájiť úspešnou reakreditáciou.

 Certifikát

-        https://www.esgo.org/esgo-ebcog-accredited-centres/

 

Klinika je pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity

zabezpečuje pregraduálne a postgraduálne študijné programy a záverečné skúšky v odbore gynekológia a pôrodníctvo:

 

V rámci pregraduálneho  vzdelávania naša klinika zabezpečuje:

 

- výučbu predmetu "Gynekológia a pôrodníctvo" pre našich a zahraničných študentov v 5. ročníku štúdia v odbore "Všeobecné lekárstvo"

vedúci učiteľ a garant: doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., mim.prof.

 

- výučbu predmetu "Gynekológia a pôrodníctvo" pre našich a zahraničných študentov v 6. ročníku štúdia v odbore "Všeobecné lekárstvo" zakončenú štátnou rigoróznou skúškou

vedúci učiteľ a garant: doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., mim.prof.

 

- výučbu predmetu "Prevencia v gynekológii a pôrodníctve" v študijnom odbore "Verejné zdravotníctvo" pre Fakultu verejného zdravotníctva zakončenú predmetovou skúškou

vedúci učiteľ: doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., mim.prof.

 

- výučbu predmetu Gynekológia a pôrodníctvo v študijných odboroch Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia a Urgentná zdravotná starostlivosť pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (FoZOŠ)

vedúci učiteľ: doc. MUDr. Karol Plank, CSc., MUDr. Anton Čunderlík, PHD.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Klinika zabezpečuje postgraduálne štúdium:

 

- v základnom špecializačnom odbore GaP  zakončené špecializačnou skúškou ( 3x ročne)

 

- postgraduálne štúdium v nadstavbovom subšpecializačnom programe Ultrazvuková dianogstika v GaP zakončené špecializačnou skúškou

 

- postgraduálne štúdium v nadstavbovom subšpecializačnom programe Materno-fetálna medicína (perinatológia) zakončené špecializačnou skúškou

 

V priebehu celého akademického roku zabezpečujeme 14 dňové  školiace študijné pobyty (ŠMŠŠ - školiace miesto špecializačného štúdia) pre lekárov:

-        v príprave na špecializačnú skúšku

-        po špecializačnej skúške v nadstavbových odboroch: pediatrická gynekológia, mamológia, materno-fetálna medicína, onkológia v gynekológii, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, gynekologická urológia, laparoskopia v gynekológii

 

V priebehu roku 2020 sa nám podarilo úspešne reakreditovať všetky tri postgraduálne špecializačné štúdijné programy pre lekárov zo spádovou oblasťou z celej republiky

 

 

Skladba pracoviska


- pôrodná sála
- šestonedelie + oddelenie rizikovej gravidity
- pooperačné oddelenie+ jednotka intenzívnej starostlivosti
- nadštandardné šestonedelie

Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica ak. L. Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava

MUDr. Igor Rusňák, PhD., mim. prof.
odborný garant: pre pregraduálne štúdium, doktorantské (PhD.) štúdium
odborné zameranie: ultrazvuk v gynekologii a pôrodníctve, materno-fetálna medicína, onkogynekológia
tel.čislo: 02/ 59952271
email: igor.rusnak@kr.unb.sk

Sekretariát prednostu kliniky: Tatiana Muchýová
tel.č.: +421 2 59542271
e-mail: tatiana.muchyova@kr.unb.sk

Zástupkyňa prednostu kliniky pre gynekológiu: MUDr. Eva Dedinská
tel. č.: 02/ 5954 2408
e-mail: eva.dedinska@kr.unb.sk

Zástupca prednostu kliniky pre pôrodníctvo: MUDr. Martin Valent
tel. č.: 02/ 5954 2546
e-mail: martin.valent@kr.unb.sk

Vedúca sestra: Mgr. Brigita Csongarová
tel.č.: 02/59542699
e-mail: brigita.csongarova@kr.unb.sk

Pracovníci kliniky:
MUDr. Anna Boháčiková, odborné zameranie: onkológia v gynekológii
MUDr. Anna Čukášová, odborné zameranie: klinická onkológia
MUDr. Anton Čunderlík, PhD., odborné zameranie: ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, materno-fetálna medicína
MUDr. Peter Hrúzik, odborné zameranie: reprodukčná medicína
PhDr. Katarína Jandová, Csc.: Klinický psychológ
MUDr. Zoltán Jány, odborné zameranie: mamológia
MUDr. Peter Kleskeň, Csc., odborné zameranie: ultrazvuk v gynekologii a pôrodníctve, materno-fetálna medicína
MUDr. Eva Koričanská, odborné zameranie: pediatrická gynekológia
Doc. MUDr. Karol Plank, Csc., odborné zameranie: materno-fetálna medicína
MUDr. Roman Procházka, odborné zameranie: gynekologická urológia
MUDr. Jozef Pružinec, odborné zameranie: mamológia
MUDr. Ingrid Štefanovičová, odborné zameranie: klinická onkológia
MUDr. Ľubomír Turkota, PhD., odborné zameranie: ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, materno-fetálna medicína
MUDr. Martin Valent, odborné zameranie: mamológia
prof. MUDr. Ján Štencl, Csc., odborné zameranie: materno-fetálna medicína, reprodukčná medicína

MUDr. Lucia Bořucká MUDr. Renáta Gregušová
MUDr. Galyna Fedynchuk MUDr. Nataša Feráková
MUDr. Hana Habánová, PhD. MUDr. Michala Adamec
MUDr. Miroslava Jančeková MUDr. Alexandra Krutáková
MUDr. Katarína Komaromy Gerincová MUDr. Linda Limbergová
MUDr. Mgr. Alexandra Mamová, MPH MUDr. Barbora Polgárová
MUDr. Zuzana Provazníková, PhD. MUDr. Ján Židzik
MUDr. Marián Gábrik MUDr. Michael Fiedler
MUDr. Corina Manová  
 

Gynekologická ambulancia I.

Gynekologická ambulancia II.

Gynekologická ambulancia III.

Gynekologická ambulancia IV.

Gynekologická ambulancia V.

Informácie pre pacientky:
Objednávanie na vyšetrenie, na prijatie na kliniku, na operáciu:


V záujme ušetrenia času a odstránenia zbytočne dlhého čakania odporúčame objednať sa na vyšetrenie telefonicky, priamo v jednotlivých ambulanciách, kde si dohodnete presný dátum a čas vyšetrenia (najlepšie je volať v raňajších hodinách, po 7,00 hod. alebo popoludní, po 14.00 hod. ). 
Ohľadne prijatia na hospitalizáciu odporúčame konzultovať telefonicky klinickú ambulanciu, v prípade akýchkoľvek nejasností prednostu kliniky, zástupcu prednostu alebo vedúcu sestru.
 
Informácie pre pacientky pred prijatím na operáciu 
Kompletné informácie (aj v tlačenej forme) v klinickej ambulancii č.dv. 217 a na tel. čísle 02/ 5954 2425. 
V deň príjmu sa hláste v ambulancii č. dverí 217 v čase od 7: 00 – 8: 00 hod. 

Informácie pre rodičky pred prijatím na pôrodnú sálu
Do pôrodnice si prineste: 
Doklady: Občiansky preukaz, sobášny list, resp. fotokópiu, prípadne doklad o priezvisku dieťaťa z matriky, materskú knižku a preukaz poistenca
Toaletné potreby: Vložky a podložky pod pacienta- 3-4 ks. Toaletné potreby, ktoré bežne používate. 
Oblečenie: Nočné košele- aspoň 2 ks, materská podprsenka. 
Potreby pre novorodenca: vlhčené utierky pre dieťa, jednorazové plienky, 5 bavlnených plienok, čiapku, ponožky, rukavičky. V deň odchodu z pôrodnice si nechajte priniesť veci na oblečenie dieťatka (bližšie informácie Novorodenecké oddelenie).


Ďalšie informácie:
Čaká ma pôrod

Konzultácie s psychológom, príprava na pôrod
Klinický psychológ
PhDr. Jandová Katarína, CSc.
Kontakt:
02/59542833
katarina.jandova@kr.unb.sk

Objednávanie na ultrazvukové vyšetrenie:  
Klaudia.Ondrusova@kr.unb.sk, Martina.Szlukova@kr.unb.sk

Pravidelné diskusie s odborníikmi na tému pôrod
Klinika  ponúka budúcim mamičkám možnosť prediskutovať otázky súvisiace s pôrodom a následnou starostlivosťou na neformálnom diskusnom fóre s odborníkmi.
Diskusie sú každý prvý pracovný pondelok v mesiaci od 13:30 v posluchárni č. 2. (poslucháreň sa nachádza na prízemí, vpravo od vstupu do nemocnice). Na otázky tehotných žien odpovedá gynekológ, anestéziológ, pôrodná asistentka a neonatológ.
Diskusia sa končí prehliadkou šestonedelia.
Vstup je voľný. Účasť netreba nahlasovať vopred.Nadštandardné služby 
• výber operatéra 
• výber pôrodníka 
• účasť otca (resp. jednej blízkej osoby) pri pôrode 
• epidurálna analgézia počas pôrodu 
• nadštandardné izby na šestonedelí a pooperačnom oddelení

Ďalšie informácie:
Za čo sa v UNB platí
späť