Neurologická klinika SZU a UNB

Neurologická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity zabezpečuje diagnostiku, liečbu a v prípade potreby aj dispenzarizáciu (sledovanie) pacientov s celým spektrom neurologických ochorení. Na pracovisko sú odosielaní pacienti z celej SR aj so zložitejšími stavmi na diagnostické superkonziliárne hospitalizácie.
K najčastejším ochoreniam, ktorých diagnostika a liečba si vyžaduje hospitalizáciu, patria cerebrovaskulárne ochorenia (poškodenia mozgu dôsledkom porúch funkcie cievneho systému) – cievne mozgové príhody (ľudovo „porážky“), neuromuskulárne ochorenia, vertebrogénne ochorenia (ochorenia chrbtice a miechových koreňov), Sclerosis multiplex, epilepsie a pacienti s neurodegeneratívnymi ochoreniami. Početnou liečenou skupinou sú aj pacienti s poruchami svalového napätia (dystonické syndrómy), u ktorých sa účinne aplikuje liečba botulotoxínom. Klinika sa intenzívne venuje diagnostike, liečbe a dispenzarizácii pacientov s ochorením nervovej sústavy spôsobeným poruchou metabolizmu medi - hepatolentikulárnou degeneráciou (Morbus Wilson) z celého územia SR. Neurologická klinika poskytuje konziliárnu službu pre iné pracoviská v SR tiež pri iných neurodegeneratívnych ochoreniach centrálneho a periférneho nervového systému a závratoch.

Klinika intenzívne spolupracuje so zahraničnými pracoviskami a jej pracovníci sa pravidelne zúčastňujú na medzinárodných neurologických kongresoch rôzneho zamerania, vrátane neuromuskulárnych ochorení. Súčasťou kliniky je aj Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Centrum pre liečbu Sclerosis multiplex a Jednotka intenzívnej starostlivosti. Tá poskytuje diagnostickú a liečebnú starostlivosť najmä chorým s akútnymi cievnymi mozgovými príhodami a chorým s akútnymi neurologickými ochoreniami (polyradikuloneuritídy, myasténie gravis a polymyozitídy). Na JIS sú hospitalizovaní aj pacienti s kumuláciou epileptických záchvatov i pacienti s poruchami vedomia z rôznych príčin.

V rámci Neurologickej kliniky sú k dispozícii vyšetrovacie metódy na Oddelení klinickej neurofyziológie:
• elektromyografické vyšetrenie – ihlová EMG, stimulačná EMG, SFEMG (a všetky špecializované metodiky používané pri vyšetrení myasténia gravis a jej príbuzných ochorení), meranie rýchlosti motorickými a senzitívnymi vláknami, atď.
• EEG a varianty jeho vyšetrenia
• evokované potenciály – VEP (zrakové evokované potenciály), SSEP (somatosenzorické evokované potenciály), BAEP (kmeňové evokované potenciály)
• elektronystagmografia
Tieto vyšetrenia sa vykonávajú i v rámci diagnostiky pre iné neurologické pracoviská, ako aj pracoviská iných odborov.
V rámci kliniky sa vykonáva ultrazvukové vyšetrovanie mozgovej cirkulácie – najmä Duplexné Dopplerovské vyšetrenie magistrálnych mozgových ciev. 

História kliniky

Neurologická klinika SZU je priamym pokračovateľom najstaršieho neurologického oddelenia na Slovensku, keď v rorku 1955 bol doc. MUDr. Karol Trávnik (dovtedy viedol neurologické oddelenie OÚNZ v Martine) menovaný vedúcim katedry neurológie vtedajšieho Ústavu pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne. Katedra neurológie vznikla na báze martinského neurologického oddelenia, ktoré vzniklo z neuropsychiatrického oddelenia v roku 1945 ako prvé samostatné neurologické oddelenie na Slovensku. Po ustanovení Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov v roku 1956 sa klinika sťahuje o rok neskôr do Trenčína a v roku 1968 do priestorov terajšej Dérerovej nemocnice (časť Krásna Hôrka), v roku 1987 sa klinika presunula do nemocnice Ružinov.
Doc. Trávnik viedol kliniku 25 rokov, po ňom sa vedúcim katedry stáva v roku 1981 doc. MUDr. Daniel Orolin, CSc., v roku 1994 sa stal vedúcim katedry a prednostom kliniky prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc. a od decembra 2010 nastúpil do funkcie Prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

Na Neurologickej klinike SZU je realizovaná pregraduálna a postgraduálnej výuky v neurológii. Zabezpečuje ju prostredníctvom školiacich miest, prednášok, tematických kurzov a hlavne vykonávaním skúšok v špecializácii neurológie (pôvodne atestácie z neurológie I. a II. stupňa).
Pracovníci kliniky zastávali a zastávajú významné posty vo výboroch neurologických spoločností (Československá neurologická spoločnosť, Slovenská neurologická spoločnosť, EFNS, Slovenská liga proti epilepsii, Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu).

 

Neurologická klinika SZU
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
Bratislava
826 06
Budova nemocnice, 11. poschodie

02/48 234 103 (odborná inštruktorka SZU)
02/48 234 608 (primár)
02/48 234 211 (vedúca sestra)
02/48 234 603 (Centrum pre neuromuskulárne ochorenia)


Oddelenie A (muži) stanovište sestier:02/48 234 711
JIS: 02/48 234 346
Oddelenie B (ženy) stanovište sestier: 02/48-234-911 
 
Ambulancie:
 

Centrum pre neuromuskulárne ochorenia 

 
Má celoštátnu pôsobnosť, zameriava sa na včasnú diagnostiku a optimálnu liečbu pacientov s neuromuskulárnymi ochoreniami (ochoreniami spôsobenými poruchami prenosu nervových impulzov na svaly a ochoreniami samotných svalov) z celej SR. Vzniklo v roku 1995, úzko spolupracuje s Organizáciou muskulárnych dystrofikov v SR, je členom European Society for Myasthenia Gravis a členom World Muscle Society. Najväčšiu časť pacientov tohto centra tak pochopiteľne predstavujú pacienti s myasténiou gravis. Významné terapeutické úspechy sa dosahujú i u ďalších autoimúnnych a zápalových ochorení svalov a nervov – napr. polymyozitída, dermatomyozitída, polyradikuloneuritída GBS, CIDP a multifokálna motorická neuropatia. 
 
Vedúci centra: Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Kontakt: 02/48 234 603 
 

Centrum pre liečbu Sclerosis multiplex 

 
Je jedným z ôsmich centier v SR pre liečbu Sclerosis multiplex (roztrúsená skleróza nervovej sústavy). Popri diagnostike tohto ochorenia sa u pacientov, ktorí spĺňajú parametre pre liečbu interferónmi, táto liečba začína a ďalej pod odborným dohľadom riadi.
 
 
späť