I. interná klinika LF UK a UNB

I. interná klinika LF UK a UN Bratislava (ďalej UNB) je pracoviskom, na ktorom sa vždy vykonávala kvalitne a komplexne činnosť klinická, pedagogická a vedecká.  Liečebná a preventívna činnosť pokrýva odbor vnútorné lekárstvo vo všeobecnosti, ale aj nadstavbové odbory. To umožňuje poskytovať na klinike v rámci jej lôžkových a ambulantných kapacít starostlivosť o pacientov s vnútornými ochoreniami v celej šírke: od jednotlivých špeciálnych diagnostických alebo závažných liečebných procedúr až po riešenie polymorbídnych pacientov, ako aj urgentných stavov v rámci intenzívnej starostlivosti. Medzi oblasti, ktoré majú na klinike dobré zázemie, patrí kardiológia, angiológia, gastroenterológia, endokrinológia, diabetológia a poruchy metabolizmu, hematológia, reumatológia a nukleárna medicína. V týchto oblastiach sú sledovaní a liečení pacienti v rámci „centier“ (napr. diabetologické centrum, kardiostimulačné centrum), alebo sa im poskytujú iné vysoko špecializované služby napr. starostlivosť o pacientov s neuroendokrinnými tumormi nielen vo forme hospitalizácie, ale najmä ambulantným spôsobom. Rozvoj týchto centier uľahčí riešenie zložitých prípadov, ktoré si vyžadujú úzku spoluprácu viacerých odborníkov. 

História I. internej kliniky
Interná klinika LF UK v Bratislave je najstaršou internou klinikou na Slovensku. Patrí medzi zakladajúce kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prvým prednostom bol profesor Kristián Hynek, ktorý bol súčasne zakladateľom a prvým rektorom Univerzity Komenského v Bratislave.

prof. MUDr. Kristián Hynek, Dr h.c., DrSc. (1919-1930) 
Profesor Hynek prišiel od profesora Maixnera z Prahy, keď predtým pracoval aj u profesora Albrechta vo Frankfurte. Bol členom viacerých medzinárodných spoločností a jeho publikácie svedčia o širokom spektre záujmov. Venoval sa v nich liečbe infekčných ochorení, v hematológii najmä hemofílii, rontgenologickým problémom, ale aj kardiológii. prof. Hynek bol spoluzakladateľom Československého spolku lekárov a Bratislavských lekárskych listov.

prof. MUDr. Miloš Netoušek (1931-1938)
Prichádza z Prahy od profesora Syllabu. Bol členom Francúzskej hematologickej, Belgickej gastroenetrologickej a Bulharskej internistickej spoločnosti. Založil školu, z ktorej vyšli významní profesori a internisti (prof. Šimer, Dérer, Henzel, Siťaj, Nosáľ, Aich, Fleischer atď.). Venoval sa najmä hematológii. Okrem množstva publikácií vydal dve veľmi významné knižné diela Vnitřní lékařství a Hematológiu. Mal mimoriadne široké vedomosti, ktorými udivoval aj profesora Hynka. Tento ho niekedy zhovievavo varoval: Pozor Miloši, moc znát - to někdy plete!

prof. MUDr. Emanuel Filo (1938-1945)
Začal študovať v Prahe, ale štúdium ukončuje v Bratislave sub summis auspiciis presidentis. Po krátkom pôsobení na Ústave patológie nastupuje na kliniku profesora Syllabu v Prahe. Tu sa habilitoval a v roku 1938 prevzal I. internú kliniku po profesorovi Netouškovi. Bol mimoriadne jazykovo zdatný a získal viaceré medzinárodné ocenenia, najmä za práce hematologické – anémie gravidných žien a za liečbu septickej endokarditídy. 

prof. MUDr. Ladislav Dérer, akademik ČSAV (1945-1956)
Absolvoval LF UK v Bratislave, bol asistentom u profesora Netouška a kliniku prebral po študijných pobytoch v Berlíne a vo Viedni r. 1945. Z jeho školy vyšli mnohí významní profesori a primári interných oddelení (prof. Dieška, Ruttkay-Nedecký, Nosáľ, doc. Krutý, Sečanský, atď.). So spolupracovníkmi napísal výbornú propedeutiku vnútorného lekárstva. Mal v kolektíve vynikajúcich spolupracovníkov (doc. Ondrejička, asistenti Hromec, Hollý, Oravec, Menkyna, Holomáň, Finďo, z ktorých takmer všetci habilitovali). Niektoré jeho práce majú svetovú prioritu a preto ho profesor Halberg pokladá za zakladateľa chronobiológie. 

prof. MUDr. Mikuláš Ondrejička (1956-1981)
Po štúdiách v Prahe sa stal najprv prednostom Infekčného oddelenia I. internej kliniky a r. 1956 jej prednostom po odchode profesora Dérera do Akadémie vied. Na klinike vybudoval moderné Laboratórium pre pohyb vody a elektrolytov, z ktorého vyšlo viacero pozoruhodných prác. Bol excelentným všeobecným internistom a vynikajúcim kardiológom. Nadšene podporoval vedecké bádanie. Jeho prednášky obsahovali vždy najnovšie poznatky. Vychoval mnoho výborných internistov. Pod jeho vedením vznikla vynikajúca štvordielna učebnica Vnútorné choroby, v ktorej bol autorom mnohých kapitol. Profesor Ondrejička spoznal, že interná medicína si vyžaduje špecializácie, ale aj v svojej učebnici zdôrazňoval, že je nutné, aby si vnútorné lekárstvo zachovalo svoju celistvosť a jeho pododbory by sa nemali vyvíjať nezávisle od seba. Syntetizujúca úloha vnútorného lekárstva sa musí zachovať aj do budúcnosti. 

prof. MUDr. Miroslav Mikulecký, DrSc. (1981-1989)
Štúdium medicíny absolvoval na LFKU v Hradci Králové. Habilitoval sa na I. internej klinike LF UK v Bratislave a prednostom sa stal v r. 1881. Do svetovej literatúry prenikol najmä svojimi hepatologickými a chronobiologickými prácami, ktoré sú prioritné a veľmi často citované. Pri hodnotení výsledkov klinických sledovaní zaviedol na klinike najmodernejšie štatistické metódy, ktoré aktívne rozvíjal pre najkomplikovanejšie biologické deje. Výrazne zvýšil úroveň hodnotenia pravdivosti a nepravdivosti v medicíne vôbec. Bol členom viacerých medzinárodných spoločností, medzi inými Svetovej chronobiologickej spoločnosti. Bol vyhľadávaným odborníkom pre biometrické analýzy, o ktorých napísal aj učebnicu. Profesor Mikulecký pochádzal z rodiny Mikoláša Aleša. Zrejme aj preto bol nadaným portrétistom. Mal klasické vzdelanie, latinčina a gréčtina mu nerobila problémy.

prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc. (1989-2002)
Štúdium na LF UK v Bratislave ukončil v r. 1957. Na I. internej klinike pôsobil od r. 1964. V r. 1981 sa stal docentom, r. 1987 doktorom vied, r. 1990 profesorom internej medicíny. Prednostom I. Internej kliniky sa stal po revolúcii v decembri 1989 a v r.1997-2000 vykonával súčasne funkciu dekana LF UK. V r. 1992-2002 bol predsedom Slovenskej internistickej spoločnosti. Profesor Ďuriš sa zaoberal hlavne chemoprevenciou nádorov gastrointestinálneho traktu a funkciou gastrointestinálnych hormónov a ich cirkadiánnych rytmov. Bol spolueditorom trojzväzkovej knihy Princípy internej medicíny, ktorá vyšla r. 2001. Stal sa členom redakčných rád viacerých našich i zahraničných časopisov. Bol čestným členom českej, poľskej, európskej a americkej spoločnosti internej medicíny. 

prof. MUDr. Anna Remková – Okrucká, DrSc. (2003- 2007)
Štúdium na LF UK v Bratislave ukončila v r. 1978. Na I. internej klinike pôsobila od r. 1980. V r. 1991 sa stala docentkou, r. 2000 profesorkou internej medicíny, r. 2001 doktorkou lekárskych vied. Je členkou výboru Slovenskej internistickej spoločnosti. Založila a od r. 2001 bola  predsedníčkou redakčnej rady časopisu Interná medicína. Venuje sa najmä problematike diagnostiky, prevencie a liečby trombóz a výskumne trombofilným stavom pri kardiovaskulárnych, systémových, zápalových a onkologických ochoreniach. Vsúčasnej dobe je dekankou Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD. ( od 1.1. 2008 )
Lekársku fakultu v Bratislave ukončila v roku 1985. Od začiatku pracuje na I.internej klinike LF UK, do roku 1994 ako sekundárna lekárka, od 1.4. 1994 ako odborná asistentka LF. Habilitovala v roku 2003. Má špecializáciu z Internej medicíny,  Endokrinológie, Financovania a menežmente v zdravotníctve. Venuje sa problematike neuroendokrinných nádorov najmä tráviaceho traktu, na klinike sú sledovaní pacienti z viacerých krajov SR. Pri diagnostike NEN-ov je úzka spolupráca s Klinikou nukleárnej medicíny LFUK a OUSA, v indikovaných prípadoch pri liečbe  s Klinikou nukleárnej medicíny v Baseli (terapia Y90 DOTATOC, Lu 178 DOTATOC) ako aj s klinikou Nukleárnej medicíny Bad Berkam v Nemecku. Po zlúčení I. a II. internej kliniky LF UK a UN je poverená vedením kliniky.

Po zlúčení pracovísk I. a II. internej kliniky disponuje 91 lôžkami.

Z toho:  72 lôžok na 3 oddeleniach:
oddelenie A – 24 lôžok,
oddelenie B – 24 lôžok
oddelenie C – 24 lôžok F
Koronárna jednotka – 6 lôžok,
JIS – 3 lôžka,
Oddelenie  nukleárnej medicíny 10 lôžok- z toho 2 určené na liečbu rádioaktívnym jódom. 

 
Vedecko - výskumná činnosť spočíva v účasti na klinických štúdiách, vrátane multicentrických a medzinárodných. Vlastný výskum sa zameriava predovšetkým na tieto oblasti: prevencia kolorektálneho karcinómu, hormóny a ich diurnálne variácie pri rôznych ochoreniach,  diagnostika, prevencia a liečba trombóz,  protrombotických a trombofilných stavov, hypertenzia,  ovplyvnenie kardiovaskulárneho rizika, stratifikácia rizika pri chronickom srdcovom zlyhaní (hlavne u diabetikov). 
I. interná klinika LFUK a UNB
Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
Bratislava
813 69

tel.: 02/57290249 fax.: 02/57290392 mail: prva.interna@sm.unb.sk 


Prednosta kliniky: 
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.- poverená vedením t.č. 57290249
e-mail: sona.kinova@sm.unb.sk, sonakinova@hotmail.com
 
Zástupca prednostky pre pedagogiku: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD

Zástupca prednostky pre liečebno-preventívnu činnosť: MUDr. František Mikla
tel.č.: 02  57290 132

Tajomíčka kliniky: doc. MUDr. Emoke Šteňová, PhD

Vedúca sestra kliniky: Mgr. Iveta Klacíková
Tel.číslo: 02 57290 390
e- mail: iveta.klacikova@sm.unb.sk

Sekretariát prednostky kliniky: Jana Galambošová e-mail: jana.galambosova@sm.unb.sk
tel.: 02/57290 249 fax.: 02/57290 392

Sekretariát zástupcu prednostky  kliniky
Oľga Modrovičová, Jozef  Chlebo
tel.č. 02/ 57290 266, e- mail: prva.interna@sm.unb.sk
 
Odborné ambulancie:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovníci kliniky
 
Prednosta kliniky:
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.- poverená vedením 

Zástupca prednostky pre pedagogiku:
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.

Zástupca prednostky pre liečebno-preventívnu činnosť:
MUDr. František Mikla

Tajomíčka katedry:
doc. MUDr. Emoke Šteňová, PhD.

Sekretariát kliniky:
Jana Galambošová 
 
 
Emeritný profesor: 
prof. MUDr. Ivan Balažovjech, DrSc., odbor vnútorné choroby

Profesori:
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., odbor Vnútorné choroby
prof. MUDr. Viera  Štvrtinová, CSc., odbor Interná medicína
prof. MUDr. Stanislav  Oravec, CSc., odbor Vnútorné choroby

Docenti:
doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc., odbor Vnútorné choroby
doc. MUDr. Ľudovít  Gašpar, CSc., odbor Vnútorné choroby
doc. MUDr.Soňa Kiňová, PhD.., odbor Vnútorné choroby
doc. MUDr. Ján  Lietava, CSc., odbor Vnútorné choroby 
doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD., odbor Vnútorné choroby
doc. MUDr. Emoke Šteňová, PhD., odbor Vnútorné choroby

Odborní asistenti a asistenti:
MUDr. Matej Bendžala, PhD. 
MUDr. Robert Brnka, PhD
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
MUDr. Denisa Čelovská, PhD.
MUDr. Holováčová Dana, PhD.
MUDr. Stella Kašperová
MUDr. Andrea Komorníková
MUDr. Michal Koreň, PhD.
MUDr. Eva Kováčová, PhD.
MUDr. Marek Kučera, PhD.
MUDr. Mária Potočárová
MUDr. Peter Sabaka, PhD. 
MUDr. Ivar Vacula, PhD. 
MUDr. Veronika Vyskočilová

Zdravotnícki pracovníci:
MUDr. Ewald Ambrózy, PhD. úv.
MUDr. Marína Arpášová
MUDr. Martina Bakošová
MUDr. Eva Hirnerová, PhD. úv.
MUDr. Stella Hlinšťáková
MUDr. Zora Jelínková úv.
MUDr. Ingrid Jurkovičová, PhD.
MUDr. Július Kasper, PhD.
MUDr. Viera Kasperová
MUDr. Martina Kolcunová
MUDr. Viera Kosmálová, PhD.
MUDr. Janka Krahulcová úv.
MUDr. Lenka Lazurová 
MUDr. Michaela Levčíková
MUDr. Daša Mesárošová, PhD.
MUDr. Samuel Mištec
MUDr. Peter Penz, PhD.
MUDr. Lujza Štrbová, PhD. úv.
MUDr. Soňa Vargová

Ostatní zamestnanci:
Lýdia Časnochová, Oľga Reinoldová, Helena Mackovýchová Viera Tokárová 

Sekretariát kliniky :
Oľga Modrovičová
Jozef  Chlebo
 
späť